Dưỡng Trắng

Đen như cột nhà cháy cũng trắng lên ngay nhờ ’em’ này đây!